Από άλλη χώρα

Μετατροπή διπλώματος οδήγησης

Μετατροπή διπλώματος οδήγησης

Από Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ελληνικό

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από κράτος μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχο Ελληνικό

»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο)
»  Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση.
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από κράτος μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχο Ελληνικό

 
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο)
»  Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση.
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από κράτος μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχο Ελληνικό
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

 

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από κράτος μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχο Ελληνικό.

Εάν η άδεια οδήγησης έχει λήξει θα χρειαστεί και ανανέωση.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από κράτος μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχο Ελληνικό
 
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από κράτος μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχο Ελληνικό.

Εάν η άδεια οδήγησης έχει λήξει θα χρειαστεί και ανανέωση.

Μετατροπή διπλώματος οδήγησης

Από Αλβανικό σε Ελληνικό

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

 Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετατροπή διπλώματος οδήγησης από Αλβανικό σε Ελληνικό
 
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος  έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης πριν την 2η Ιουνίου 2001 μπορεί να μετατρέψει την Αλβανική άδεια οδήγησης του σε αντίστοιχη Ελληνική, ανεξαρτήτως εάν κατά την ημερομηνία χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε ή όχι τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος  έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης μετά την την 2η Ιουνίου 2001, θα πρέπει  κατά το χρόνο χορήγησής της ο ενδιαφερόμενος να μην είχε τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και να μην έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησης από 19 Μάϊου 2020 και μετά . 
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει Αλβανική άδεια σε ισχύ και να μην έχει λήξει. 
 • Ο  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα (τουλάχιστον 185 ημέρες ή 85 ημέρες για Ευρωπαίους Πολίτες). Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ. 
 • Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.»

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από Αλβανικό σε Ελληνικό

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής τουλάχιστον 185 ημέρες σε ισχύ ή Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (τουλάχιστον 85 ημέρες σε ισχύ)
»  Φωτοτυπία Αλβανικής άδειας .

»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο).
»  Α.Φ.Μ. (από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού)**

»  Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση.
»  Α.Μ.Κ.Α.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

* Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν είναι γνήσια ο ενδιαφερόμενος έχει κυρώσεις λόγω ψευδής δήλωσης .

**Προσκομίζεται στην περίπτωση που η κατηγορία της οποίας ο ενδιαφερόμενος ζητά την ανταλλαγή έχει χορηγηθεί μετά την 2 Ιουνίου 2001.

Η διάρκεια της μετατροπής εξαρτάται από την βεβαίωση της γνησιότητας από την Αλβανική αντίστοιχη υπηρεσία και από την αντίστοιχη Ελληνική.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από Αλβανικό σε Ελληνικό

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής τουλάχιστον 185 ημέρες σε ισχύ ή Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (τουλάχιστον 85 ημέρες σε ισχύ)
»  Φωτοτυπία Αλβανικής άδειας .
»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο).
»  Α.Φ.Μ. (από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού)**
»  Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση.
»  Α.Μ.Κ.Α.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

* Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν είναι γνήσια ο ενδιαφερόμενος έχει κυρώσεις λόγω ψευδής δήλωσης .

**Προσκομίζεται στην περίπτωση που η κατηγορία της οποίας ο ενδιαφερόμενος ζητά την ανταλλαγή έχει χορηγηθεί μετά την 2 Ιουνίου 2001.

Η διάρκεια της μετατροπής εξαρτάται από την βεβαίωση της γνησιότητας από την Αλβανική αντίστοιχη υπηρεσία και από την αντίστοιχη Ελληνική.
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από Αλβανικό σε Ελληνικό
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας

           

  Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Η μετατροπή δεν αφορά κατόχους Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για την άδεια οδήγησης Φορτηγού ή λεωφορείου.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος από Αλβανικό σε Ελληνικό.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από Αλβανικό σε Ελληνικό


»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης ΚατηγορίαςΣε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Η μετατροπή δεν αφορά κατόχους Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για την άδεια οδήγησης Φορτηγού ή λεωφορείου.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος από Αλβανικό σε Ελληνικό.

Μετατροπή διπλώματος οδήγησης

Από Σέρβικο σε Ελληνικό

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

 Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετατροπή διπλώματος οδήγησης από Σέρβικο σε Ελληνικό
 
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει την Σέρβικη άδεια οδήγησης πριν την 2η Ιουνίου 2001 μπορεί να μετατρέψει την άδεια οδήγησης του σε αντίστοιχη Ελληνική , ανεξαρτήτως εάν κατά την ημερομηνία χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε ή όχι τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει την Σέρβικη άδεια οδήγησης μετά την την 2η Ιουνίου 2001 ,θα πρέπει κατά το χρόνο χορήγησής της ο ενδιαφερόμενος να μην είχε τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και να μην έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησης από 19 Μάϊου 2020 και μετά .
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει Σέρβικη άδεια σε ισχύ και να μην έχει λήξει.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα (τουλάχιστον 185 ημέρες ή 85 ημέρες για Ευρωπαίους Πολίτες). Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.
 • Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.»

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από τη χώρα της Σερβίας σε Ελληνικό

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής τουλάχιστον 185 ημέρες σε ισχύ ή Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (τουλάχιστον 85 ημέρες σε ισχύ)
»  Βεβαίωση γνησιότητας Σέρβικου διπλώματος (Αναζητάτε υπηρεσιακά)*
»  Φωτοτυπία Σέρβικης άδειας οδήγησης

»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο).
»  Α.Φ.Μ. (από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού)**

»  Α.Μ.Κ.Α.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Βεβαίωση ιστορικού άδειας διαμονής από το τμήμα αλλοδαπών.

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

* Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν είναι γνήσια ο ενδιαφερόμενος έχει κυρώσεις λόγω ψευδής δήλωσης .

**Προσκομίζεται στην περίπτωση που η κατηγορία της οποίας ο ενδιαφερόμενος ζητά την ανταλλαγή έχει χορηγηθεί μετά την 2 Ιουνίου 2001.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από τη χώρα της Σερβίας σε Ελληνικό

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής τουλάχιστον 185 ημέρες σε ισχύ ή Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (τουλάχιστον 85 ημέρες σε ισχύ)
»  Βεβαίωση γνησιότητας Σέρβικου διπλώματος ( Αναζητάτε υπηρεσιακά)*
»  Φωτοτυπία Σέρβικης άδειας οδήγησης  .

»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο).
»  Α.Φ.Μ. (από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού)**
»  Α.Μ.Κ.Α.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Βεβαίωση ιστορικού άδειας διαμονής από το τμήμα αλλοδαπών.

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

* Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν είναι γνήσια ο ενδιαφερόμενος έχει κυρώσεις λόγω ψευδής δήλωσης .

**Προσκομίζεται στην περίπτωση που η κατηγορία της οποίας ο ενδιαφερόμενος ζητά την ανταλλαγή έχει χορηγηθεί μετά την 2 Ιουνίου 2001.
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από τη χώρα της Σερβίας σε Ελληνικό
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας

           

  Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Η μετατροπή δεν αφορά κατόχους Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για την άδεια οδήγησης Φορτηγού ή λεωφορείου.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος από Σέρβικο σε Ελληνικό.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από τη χώρα της Σερβίας σε Ελληνικό


»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης ΚατηγορίαςΣε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Η μετατροπή δεν αφορά κατόχους Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για την άδεια οδήγησης Φορτηγού ή λεωφορείου.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος από Σέρβικο σε Ελληνικό.

Μετατροπή διπλώματος οδήγησης

Από την Ελβετία σε Ελληνικό

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από την Ελβετία σε Ελληνικό

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Βεβαίωση ιστορικού άδειας διαμονής από το τμήμα αλλοδαπών.

»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο)
Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπ. Εξωτερικών.
»  Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας, με το αντίστοιχο Ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, το οποίο πρέπει να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.

»  Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση.
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από την Ελβετία σε Ελληνικό

 
»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο)
Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπ. Εξωτερικών.
»  Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας, με το αντίστοιχο Ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, το οποίο πρέπει να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.
»  Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση.
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από την Ελβετία σε Ελληνικό
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης ΚατηγορίαςΣε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή της από την Ελβετία σε αντίστοιχο Ελληνικό. 

Προϋπόθεση : Ο αιτών εισήλθε στην Ελλάδα προ 12μηνου τουλάχιστον και παρέμεινε επί ελληνικού εδάφους τρεις συνεχείς μήνες τουλάχιστον κατά το 12μηνο αυτό.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από την Ελβετία σε Ελληνικό
 
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης ΚατηγορίαςΣε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή της από την Ελβετία σε αντίστοιχο Ελληνικό. 

Προϋπόθεση : Ο αιτών εισήλθε στην Ελλάδα προ 12μηνου τουλάχιστον και παρέμεινε επί ελληνικού εδάφους τρεις συνεχείς μήνες τουλάχιστον κατά το 12μηνο αυτό.

Μετατροπή διπλώματος οδήγησης

Από το Ηνωμένο Βασίλειο σε Ελληνικό

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

 Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετατροπή διπλώματος οδήγησης από το Ηνωμένο Βασίλειο σε Ελληνικό
 
 • Ισχύουσα υφιστάμενη άδεια οδήγησης, εκδοθείσα από το Η.Β., η οποία φέρει την ένδειξη «Προσωρινή άδεια» (“Provisional Driving Licence”) δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και επομένως δεν ανταλλάσσεται με ελληνική.
 • Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που εμπεριέχεται σε έντυπο άδειας οδήγησης του Η.Β. με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου, μεταγενέστερη της 2/2/2021, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α, ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
 • Δεν ενσωματώνεται σε ελληνική άδεια, Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού που έχει χορηγηθεί από το Η.Β. σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 2/2/2021, εφόσον κατά την ημερομηνία χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
 • Η/Οι προς ανταλλαγή κατηγορία/κατηγορίες της εκδοθείσας από το Η.Β. άδειας οδήγησης, πρέπει είναι σε ισχύ.
 • Το προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού πρέπει να είναι σε ισχύ, σε περίπτωση κατοχής εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.
 • Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από το έγγραφο αυτό απαιτείται να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.
 • Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, όπως είναι:
  – η Άδεια Διαμονής.
  – η Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.
  – το Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής πολίτη
  κράτους μέλους της Ε.Ε.
  – η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής.
  – η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α.
  – το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
  Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί εκατόν ογδόντα πέντε (185) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης
  περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν στο υπόψη κρίσιμο
  χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στην Ελλάδα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του
  ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από το Ηνωμένο Βασίλειο σε Ελληνικό

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος Ελληνικού διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης από το Ηνωμένο Βασίλειο
»  Φωτοτυπία τυχόν εκδοθέντος από το Η.Β ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο).
»  Α.Φ.Μ. (από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού)**

»  Α.Μ.Κ.Α.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

* Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης (ή/και του τυχόντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού), η απώλεια ή κλοπή δηλώνεται από τον κάτοχο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η υποβολή του φωτοαντιγράφου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από το Ηνωμένο Βασίλειο σε Ελληνικό

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος Ελληνικού διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης από το Ηνωμένο Βασίλειο
»  Φωτοτυπία τυχόν εκδοθέντος από το Η.Β ισχύοντος Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο).
»  Α.Φ.Μ. (από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού)**
»  Α.Μ.Κ.Α.
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

* Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης (ή/και του τυχόντος προς ενσωμάτωση Π.Ε.Ι./Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού), η απώλεια ή κλοπή δηλώνεται από τον κάτοχο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η υποβολή του φωτοαντιγράφου.
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από το Ηνωμένο Βασίλειο σε Ελληνικό
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας

           

  Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος από το Ηνωμένο Βασίλειο σε Ελληνικό.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από το Ηνωμένο Βασιλείο σε Ελληνικό


»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης ΚατηγορίαςΣε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος από το Ηνωμένο Βασίλειο σε Ελληνικό.

Μετατροπή διπλώματος οδήγησης

Από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε Ελληνικό

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε Ελληνικό

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο)
Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπ. Εξωτερικών.
»  Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας, με το αντίστοιχο Ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, το οποίο πρέπει να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.

»  Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση.
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε Ελληνικό

 
»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών .Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια , μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο.
Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπ. Εξωτερικών.
»  Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας, με το αντίστοιχο Ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, το οποίο πρέπει να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.
»  Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση.
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε Ελληνικό
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας  Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή της άδειας οδήγησης από χώρες τις πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχο Ελληνικό.

Χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε Ελληνικό
 
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας  Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή της άδειας οδήγησης από χώρες τις πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχο Ελληνικό.

Χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν.

Μετατροπή διπλώματος οδήγησης

Από Η.Π.Α – Kαναδά – Αυστραλία – Ιαπωνία – Ν. Αφρική – Ν. Κορέα σε Ελληνικό

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από Η.Π.Α – Kαναδά – Αυστραλία – Ιαπωνία – Ν. Αφρική – Ν. Κορέα σε Ελληνικό σε Ελληνικό

»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο)
Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπ. Εξωτερικών.
»  Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας, με το αντίστοιχο Ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, το οποίο πρέπει να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.

»  Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση.
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από Η.Π.Α – Kαναδά – Αυστραλία – Ιαπωνία – Ν. Αφρική – Ν. Κορέα σε Ελληνικό

 
»  4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
»  Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών .Σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια , μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο.
Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπ. Εξωτερικών.
»  Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας, με το αντίστοιχο Ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, το οποίο πρέπει να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.
»  Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση.
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από Η.Π.Α – Καναδά – Αυστραλία – Ιαπωνία – Ν.Αφρική – Ν. Κορέα σε Ελληνικό
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας  Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή της άδειας οδήγησης από Αμερική – Καναδά – Αυστραλία – Ιαπωνία – Ν. Αφρική – Ν. Κορέα σε Ελληνικό.

Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές εφόσον αυτές είναι πλαστικοποιημένες (τύπου πλαστικής κάρτας), όπως χορηγούνται στην χώρα αυτή.

Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη <<Προσωρινή Άδεια>>, δεν μετατρέπονται σε Ελληνικές.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την μετατροπή του διπλώματος οδήγησης από Η.Π.Α – Καναδά – Αυστραλία – Ιαπωνία – Ν.Αφρική – Ν. Κορέα σε Ελληνικό
 
»  1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας  Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μια κατηγορία άδειας οδήγησης καταβάλλονται και παράβολα επέκτασης κατηγορίας αξίας 27,02€ για ερασιτεχνική ή/και 108,15 για επαγγελματική.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την μετατροπή της άδειας οδήγησης από Αμερική – Καναδά – Αυστραλία – Ιαπωνία – Ν. Αφρική – Ν. Κορέα σε αντίστοιχο Ελληνικό.

Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές εφόσον αυτές είναι πλαστικοποιημένες (τύπου πλαστικής κάρτας), όπως χορηγούνται στην χώρα αυτή.

Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη <<Προσωρινή Άδεια>>, δεν μετατρέπονται σε Ελληνικές.

Συλλογή Δικαιολογητικών

Image
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας
για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.
Image
Image
Image
Image

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά